Privacy & Rechten

Uw medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de gezondheidszorg. Wij willen daarom graag dat u goed weet wat het inhoudt. U vraagt zich misschien af hoe het zit met uw rechten. Wat gebeurt er met uw gegevens? Kunt u op ieder moment stoppen met het onderzoek?

Hoe zit het met mijn privacy?

Parelsnoer verzamelt gegevens van patiënten met een bepaalde ziekte. Het gaat om gegevens over uw ziekte en uw persoon. Deze gegevens moeten natuurlijk worden beschermd. Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens die naar u als persoon kunnen verwijzen, blijven bewaard in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent of was. Deze gegevens zijn uitsluitend bij uw behandelend arts en de ziekenhuisadministratie bekend en zullen niet aan anderen worden gegeven. Door uw gegevens en lichaamsmateriaal te coderen, is uw identiteit bij de biobank, in de databank en bij onderzoekers/bedrijven/instellingen niet bekend en wordt verwisseling van gegevens voorkomen. Uw privacy is hiermee gewaarborgd.

Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek

Meestal levert wetenschappelijk onderzoek geen resultaten op voor individuele donoren. Toch is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat er tijdens een wetenschappelijk onderzoek waarbij uw gegevens en lichaamsmateriaal zijn gebruikt, bij toeval iets wordt ontdekt dat van direct belang zou kunnen zijn voor uw persoonlijke gezondheid of voor de gezondheid van uw familieleden. Deze zogenaamde "individuele bevindingen" zullen worden gemeld aan het ziekenhuis waar u onder behandeling bent of was. Uw behandelend arts zal deze met u bespreken als is vastgesteld dat de bevindingen voor de gezondheid van u of uw familieleden direct van belang zijn én behandeld kunnen worden of door maatregelen kunnen worden tegengegaan.

Als u niet van deze individuele bevindingen op de hoogte gebracht wilt worden, kunt u hier expliciet bezwaar tegen maken op het toestemmingsformulier. Als er in dit geval een individuele bevinding wordt gevonden, wordt uw ziekenhuis hiervan op de hoogte gebracht. Er zal dan door uw ziekenhuis beoordeeld worden of het, afhankelijk van de omstandigheden, noodzakelijk is u toch te informeren. Hierbij zal rekening worden gehouden met uw gemaakte bezwaar.

Eerder gegeven toestemming intrekken

U kunt uw gegeven toestemming op elk moment zonder opgaaf van redenen intrekken via een intrekkingsformulier. Wanneer u dit meedeelt aan uw arts, dan zorgt deze ervoor dat er vanaf dat moment geen gegevens en lichaamsmateriaal meer van u worden verzameld.

Lichaamsmateriaal dat nog in de biobank zit en uw gegevens zullen worden vernietigd bij het intrekken van de toestemming. Gegevens en lichaamsmateriaal die al voor onderzoek zijn uitgegeven, worden ook vernietigd als dat in redelijkheid mogelijk is, tenzij u aangeeft dat die nog gecodeerd gebruikt mogen worden voor onderzoek dat al loopt.

Uw beslissing om niet deel te nemen of om in de toekomst uw deelname aan de Parel te beëindigen, zal geen nadelige gevolgen voor uw verdere behandeling hebben. Ook heeft dit geen invloed op de zorg en aandacht waarop u in uw ziekenhuis recht heeft. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De activiteiten van een Parel vinden plaats in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen, gedragscodes, reglementen en procedures. Hieronder zijn begrepen de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG (UAVG), de gedragscode ‘Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek’ uit 2011, het reglement van de Parel, reglementen geldend binnen de UMC’s en de van toepassing zijnde standard operating procedures (SOP’s).

Parelsnoer is aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen verwerker of verwerkingsverantwoordelijke. Daarom heeft Parelsnoer geen Functionaris Gegevensbescherming. De UMC’s zijn als aanleverende partij van gecodeerde (gepseudonimiseerde) gegevens verantwoordelijk voor het borgen van de privacy, de informatiebeveiliging en de datalekprocedure binnen het samenwerkingsverband van een Parel. De UMC’s hebben ieder in hun rol als verwerkingsverantwoordelijke een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die binnen het samenwerkingsverband gezamenlijk zorgen dat aan de AVG wordt voldaan.