Deelname patiënt

Meedoen aan Parelsnoer

Wanneer uw ziekte onder één van de ziektebeelden ("Parels") van Parelsnoer valt, is het mogelijk dat uw behandelend arts of een gespecialiseerde verpleegkundige vriendelijk vraagt of u mee wilt doen aan de Parel en dus aan Parelsnoer. U beslist altijd zelf of u mee wilt doen en wij bewaren en gebruiken uw gegevens en lichaamsmateriaal alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Voordat u een beslissing neemt, is het belangrijk om meer over dit traject te weten. Naast een mondelinge uitleg ontvangt u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis een informatiebrochure. In deze brochure wordt alles nog eens uitgebreid toegelicht en aanvullende informatie gegeven. U hoeft niet direct te beslissen of u mee wilt doen. U kunt thuis rustig nadenken over uw deelname en deze ook met uw naasten bespreken. Als u na het lezen van de brochure nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw eigen arts of met een andere contactpersoon die in de informatiebrochure wordt genoemd.  

Wanneer u besluit deel te nemen, dan geeft u uw toestemming door het ondertekenen van een “toestemmingsformulier”. Uw gegevens en het lichaamsmateriaal dat bij u wordt afgenomen, wordt in uw eigen ziekenhuis bewaard, maar kan voor een bepaald wetenschappelijk onderzoek naar een ander ziekenhuis worden verzonden. Het lichaamsmateriaal wordt zoveel mogelijk bij u afgenomen tijdens de medische handelingen in het ziekenhuis die voor de behandeling van uw ziekte noodzakelijk zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat extra bloed wordt afgenomen als bloedafname ook voor uw behandeling nodig is.

Wie mag onderzoek doen?

De onderzoeken zullen voor een groot deel worden uitgevoerd in de Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland. Om goed onderzoek te kunnen doen, kan het soms van belang zijn om samen te werken met instellingen buiten Parelsnoer, met commerciële bedrijven of met instellingen en bedrijven in het buitenland. Het is dan mogelijk dat medische gegevens en lichaamsmateriaal voor het doel van het onderzoek aan deze instellingen of bedrijven worden verstrekt. Zij zullen uw identiteit niet te weten komen.

Onderzoekers moeten eerst een onderzoeksvoorstel indienen. Het voorstel wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit een groep specialisten. Aan het onderzoeksvoorstel worden bepaalde eisen gesteld. Als alles in orde is, mag de onderzoeker de gegevens en materialen gebruiken. Uw naam en adres krijgt de onderzoeker niet te zien.

Alle onderzoeksresultaten komen de gezondheidszorg en de doelen van de Parel ten goede. Ook bij eventuele commerciële ontwikkelingen blijft dat uitgangspunt overeind. Zoals eerder aangegeven, werken alle acht UMC's aan PSI mee. Ook andere ziekenhuizen en/of organisaties kunnen bij PSI aansluiten. Zij kunnen voor wetenschappelijk onderzoek onder dezelfde strikte voorwaarden gebruikmaken van de biobank van Parelsnoer. 

Duur deelname

Uw medische gegevens en verzamelde lichaamsmateriaal zullen voor langere tijd voor de Parel worden bewaard en gebruikt, totdat u uw toestemming daarvoor intrekt. Als u onverhoopt komt te overlijden, blijft uw toestemming ook na uw overlijden geldig, tenzij u voor het overlijden uw toestemming heeft ingetrokken.