Join PSI

In de loop van de tijd heeft het Parelsnoer Instituut (PSI) expertise opgebouwd en tools ontwikkeld voor het opzetten, uitbreiden en optimaliseren van klinische biobanken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Parelsnoer biedt onderzoekers binnen de UMC's én externe onderzoekers een infrastructuur en geactualiseerde standaardprocedures. Uitbreiding met een nieuw ziektebeeld, een zogenoemde "Parel", is altijd mogelijk. 

Indien u reeds op de hoogte bent van de toetredingsprocedure van Parelsnoer, klikt u hier voor het Stappenplan Toetreding Parel tot PSI.   

Proces toetreding Parel

 • Face-to-face overleg

  Om als Parel te kunnen starten, dient een onderzoeksconsortium aan een aantal toetredingscriteria te voldoen. Wanneer het consortium meent aan deze criteria te voldoen of vragen heeft, kan het consortium contact opnemen met de Operationeel Manager van het Centraal Bureau PSI voor het plannen van een face-to-face overleg. Tijdens genoemd gesprek worden de verwachtingen over en weer uitgesproken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na een GO van de Operationeel Manager aan het consortium om als Kandidaat-Parel verder te gaan, benoemt het consortium de Parelleiding; een landelijke Parelcoördinator en Parelmanager werkzaam in het coördinerend UMC. Het Centraal Bureau PSI informeert de UMC-coördinatoren over de nieuwe Kandidaat-Parel.

 • Pareldocumenten en informatiemodel

  De Parelleiding schrijft een eerste versie van de belangrijkste beleidsdocumenten waarin (werk)afspraken worden vastgelegd; het Parelreglement en de Patiënteninformatie.
  De Parel krijgt daarbij ondersteuning van het kernteam van PSI. De Kandidaat-Parel neemt daarnaast contact op met de Landelijke Coördinator Informatiearchitectuur voor het opstellen van het informatiemodel (PRISMA).  

 • Kick-off meeting

  Er wordt door het Centraal Bureau PSI een kick-off meeting tussen de Kandidaat-Parel en het Centraal Team PSI georganiseerd. Twee weken vóór de kick-off meeting levert de Parel de documenten hiervoor aan. Tijdens de kick-off meeting wordt besproken of de Parel officieel kan starten en wordt nagegaan wat daarvoor nog moet gebeuren. Aan het einde van deze meeting wordt ook een Casemanager benoemd, die de Parel gedurende het hele proces begeleidt en ondersteunt. Het Centraal Bureau PSI verzorgt de communicatie rond de aankondiging van de nieuwe Parel en brengt de UMC-coördinatoren PSI hiervan op de hoogte. De benoeming van de landelijke Parelcoördinator dient via het Centraal Bureau PSI door de decaan van het coördinerend UMC formeel bekrachtigd te worden.    

 • Goedkeuring Pareldocumenten
  De Parelleiding maakt de Pareldocumenten gereed voor indiening bij het Dagelijks Bestuur PSI en kan hierbij ondersteuning krijgen van het Centraal Team PSI. Voordat de documenten daadwerkelijk kunnen worden ingediend, dienen deze eerst door de Juridisch adviseur PSI juridisch te worden gecheckt. De Juridisch adviseur kan besluiten hier ook een externe jurist voor in te schakelen. Zodra het Dagelijks Bestuur PSI formeel akkoord is gegaan met de ingediende Pareldocumenten, kan de inrichting van de Parel starten. 

Communicatie

De Parel regelt de communicatie binnen de Parel zelf. Het Centraal Bureau PSI coördineert de communicatie binnen de PSI-organisatie en richting externe partijen en partners. Parelspecifieke informatie ten behoeve van de PSI-website wordt in samenwerking met de Parelleiding door het Centraal Bureau PSI verzorgd.    

Wie betaalt wat? 

Voor het financieringsmodel van PSI en een toelichting hierop klikt u hier