Privacy & Rechten

Uw medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de gezondheidszorg. Wij willen daarom graag dat u goed weet wat het inhoudt. U vraagt zich misschien af hoe het zit met uw rechten. Wat gebeurt er met uw gegevens? Kunt u op ieder moment stoppen met het onderzoek?

Hoe zit het met mijn privacy?

Het Parelsnoer Instituut (PSI) verzamelt gegevens van patiënten met een bepaalde ziekte. Het gaat om gegevens over uw ziekte en uw persoon. Deze gegevens moeten natuurlijk worden beschermd. Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens die naar u als persoon kunnen verwijzen, blijven bewaard in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent of was. Deze gegevens zijn uitsluitend bij uw behandelend arts en de ziekenhuisadministratie bekend en zullen niet aan anderen worden gegeven. Ze worden onder een code opgeslagen in de centrale databank van Parelsnoer. De opslag van gegevens voldoet aan het Parelsnoer informatiebeveiligings- en privacybeleid en de NEN 7510 normering.

Het lichaamsmateriaal wordt onder een code opgeslagen op een speciale afdeling (biobank) in het ziekenhuis. Door uw gegevens en lichaamsmateriaal te coderen, is uw identiteit bij de biobank, in de databank en bij onderzoekers/bedrijven/instellingen niet bekend en wordt verwisseling van gegevens voorkomen. Uw privacy is hiermee gewaarborgd.

Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek

Meestal levert wetenschappelijk onderzoek geen resultaten op voor individuele donoren. Toch is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat er tijdens een wetenschappelijk onderzoek waarbij uw gegevens en lichaamsmateriaal zijn gebruikt, bij toeval iets wordt ontdekt dat van direct belang zou kunnen zijn voor uw persoonlijke gezondheid of voor de gezondheid van uw familieleden. Deze zogenaamde "individuele bevindingen" zullen worden gemeld aan het ziekenhuis waar u onder behandeling bent of was. Uw behandelend arts zal deze met u bespreken als is vastgesteld dat de bevindingen voor de gezondheid van u of uw familieleden direct van belang zijn én behandeld kunnen worden of door maatregelen kunnen worden tegengegaan.

Als u niet van deze individuele bevindingen op de hoogte gebracht wilt worden, kunt u hier expliciet bezwaar tegen maken op het toestemmingsformulier. Als er in dit geval een individuele bevinding wordt gevonden, wordt uw ziekenhuis hiervan op de hoogte gebracht. Er zal dan door uw ziekenhuis beoordeeld worden of het, afhankelijk van de omstandigheden, noodzakelijk is u toch te informeren. Hierbij zal rekening worden gehouden met uw gemaakte bezwaar.

Eerder gegeven toestemming intrekken

U kunt uw gegeven toestemming op elk moment zonder opgaaf van redenen intrekken via een intrekkingsformulier. Wanneer u dit meedeelt aan uw arts, dan zorgt deze ervoor dat er vanaf dat moment geen gegevens en lichaamsmateriaal meer van u worden verzameld.

Lichaamsmateriaal dat nog in de biobank zit en uw gegevens zullen worden vernietigd bij het intrekken van de toestemming. Gegevens en lichaamsmateriaal die al voor onderzoek zijn uitgegeven, worden ook vernietigd als dat in redelijkheid mogelijk is, tenzij u aangeeft dat die nog gecodeerd gebruikt mogen worden voor onderzoek dat al loopt.

Uw beslissing om niet deel te nemen of om in de toekomst uw deelname aan de Parel te beëindigen, zal geen nadelige gevolgen voor uw verdere behandeling hebben. Ook heeft dit geen invloed op de zorg en aandacht waarop u in uw ziekenhuis recht heeft. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De activiteiten van een Parel vinden plaats in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen, gedragscodes, reglementen en procedures. Hieronder zijn begrepen de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG (UAVG), de gedragscode ‘Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek’ uit 2011, het Kaderreglement en de Parelreglementen van het Parelsnoer Instituut (PSI), reglementen geldend binnen de UMC’s en de van toepassing zijnde standard operating procedures (SOP’s).

Het Parelsnoer Instituut is aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen verwerker of verwerkingsverantwoordelijke. Daarom heeft het Parelsnoer Instituut geen Functionaris Gegevensbescherming. De UMC’s zijn als aanleverende partij van gecodeerde (gepseudonimiseerde) gegevens verantwoordelijk voor het borgen van de privacy binnen het samenwerkingsverband van een Parel. De UMC’s hebben ieder in hun rol als verwerkingsverantwoordelijke een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die binnen het PSI-samenwerkingsverband gezamenlijk zorgen dat aan de AVG wordt voldaan.

Binnen het Parelsnoer Instituut zijn er uitwerkingen die overkoepelend zijn zoals het aanstellen van een functionaris met dagelijkse verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging (Security Officer) en het uitrollen van een datalekprocedure (zie onderstaand).

PSI-datalekprocedure

Per 1 januari 2016 geldt krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een meldplicht datalekken voor iedere organisatie die privacygevoelige data beheert, coördineert of bewerkt. Deze meldplicht heeft tot gevolg dat ook het Parelsnoer Instituut een datalekprocedure dient te hebben, die per bovengenoemde datum van kracht is. 

Doel van de PSI-datalekprocedure is de verantwoordelijke(n) in staat te stellen om binnen de verplichte aanmeldingsperiode de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en eventueel de betrokkene(n) van het datalek op de hoogte te stellen. In de PSI-datalekprocedure wordt aangegeven hoe de afhandeling van de melding van het datalek in de keten van een PSI-betrokkene tot aan de verantwoordelijke(n) in zijn werk gaat.

Voor de PSI-datalekprocedure zelf of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het IT-/dataplatform van Parelsnoer.